Asmens su negalia pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Asmenims, kuriems nustatomas dalyvumo lygis ar neįgalumo lygis, asmens su negalia pažymėjimus išduoda ir keičia  Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Agentūra) teritoriniai skyriai.

Pažymėjimų išdavimas

Asmens su negalia pažymėjimas asmeniui išduodamas (išsiunčiamas) kartu su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu dėl neįgalumo lygio ar dalyvumo lygio nustatymo.

Asmeniui pažymėjimas įteikiamas asmens ar jo atstovo prašyme nustatyti neįgalumo lygį ar dalyvumo lygį nurodytu būdu. Tais atvejais, kai asmuo ar jo atstovas prašyme nustatyti neįgalumo lygį ar dalyvumo lygį nenurodo, kokiu būdu pageidauja gauti dokumentus, dokumentai išsiunčiami registruota pašto siunta asmens ar jo atstovo, pateikusio prašymą, gyvenamosios vietos adresu.

Pažymėjimą gali atsiimti pats asmuo, jam negalint – jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti jo įgalioti asmenys ar asmenį atstovaujantys gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės įstaigos, kurioje asmuo gyvena, darbuotojas. Įgaliotu asmeniu laikomas asmuo, pateikęs įgaliojimą įrodantį dokumentą (pateikiant elektroninį įgaliojimą per Įgaliojimų registrą – įgaliojimo numerį).

Asmens su negalia pažymėjimų keitimas

Asmens su negalia pažymėjimas keičiamas, jeigu:

 • asmens su negalia pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens kodą;
 • senasis asmens su negalia pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
 • asmens su negalia pažymėjime yra netikslių įrašų;
 • atlikus asmens su negalia specialiųjų poreikių lygio prilyginimą dalyvumo lygiui;
 • asmens su negalia pažymėjimas prarandamas.

Asmuo su negalia, norėdamas pasikeisti pažymėjimą, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą pakeisti asmens su negalia pažymėjimą, nurodydamas motyvuotą keitimo priežastį. Jei asmens su negalia pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo asmens su negalia pažymėjimo, tai asmens su negalia pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis asmens su negalia pažymėjimas;
 • asmens, kuriam prašoma išduoti asmens su negalia pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.), atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) ar jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
 • ​​rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad  Agentūra gautų ir pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro,

arba

 • nuotrauką pateikti skaitmeninėje laikmenoje. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“));
 • senąjį neįgaliojo pažymėjimą ar asmens su negalia pažymėjimą.

Prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei asmens su negalia pažymėjimas keičiamas asmens su negalia pažymėjimo gavėjui pakeitus vardą (vardus), pavardę, senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti arba asmens su negalia pažymėjime yra netikslių įrašų, senąjį asmens su negalia pažymėjimą asmuo privalo grąžinti per 10 darbo dienų nuo naujo asmens su negalia pažymėjimo gavimo dienos.

Ką daryti praradus asmens su negalia pažymėjimą?

Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs asmens su negalia pažymėjimą, turi kreiptis į Agentūros teritorinį skyrių su prašymu išduoti dokumento dublikatą ir pateikti:

 • raštišką motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz. , per elektroninę bankininkystę);
 • rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro,

arba

 • nuotrauką pateikti skaitmeninėje laikmenoje. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

Prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. išduoti neįgaliojo pažymėjimai galioja tol, kol asmenys jų nepakeičia.

ASMENS SU NEGALIA PAŽYMĖJIMO FORMA

1. Pažymėjimo pirmoji pusė:

Paveikslėlis1.png

2. Pažymėjimo antroji pusė:

Paveikslėlis2.png

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28