Asmens su negalia automobilio statymo kortelės išdavimas

 

Asmens su negalia automobilio statymo kortelė – kortelė, kuri suteikia teisę asmenims sustoti (stovėti) asmenims su negalia skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

Teisę gauti kortelę turi:

  • asmenys, kuriems nustatytas lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
  • asmenys, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis;
  • asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis;
  • asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų dalyvumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: vežimėliu, skirtu asmeniui su negalia, ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne ar kita vaikščiojimui palengvinti skirta priemone).

Asmenų su negalia automobilių statymo korteles išduoda ir keičia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra) teritoriniai skyriai.

Iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės galioja iki jose nurodyto termino pabaigos.

Kreipdamasis dėl asmens su negalia automobilio statymo kortelės išdavimo, asmuo Agentūros teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

prašymą išduoti kortelę(prašymą galima užpildyti ir atvykus į Agentūrą);

asmens, kuriam prašoma išduoti kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas teikiamas elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro,

arba

asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

 

Dokumentus siunčiant paštu turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso arba leidimo nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimo, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.) kopija.

Prašymą ir dokumentus siunčiant elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos teikti nereikia arba pateikiamos paprastu parašu pasirašyto prašymo ir dokumentų skaitmeninės kopijos.

Dokumentus galima pateikti atvykus į teritorinį skyrių, atsiųsti registruotu paštu arba per pasiuntinį.

Gavus atskirą asmens prašymą išduoti kortelę, sprendimas dėl kortelės poreikio priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas.

Nustačius dalyvumo lygį, neįgalumo lygį, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikius, kortelė asmeniui išduodama per 3 darbo dienas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, tai pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Jei asmenį atstovauja vienas iš jo tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, sutuoktinis, aprūpintojas, globėjas (rūpintojas), atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija rengiama

Atnaujinimo data: 2024-02-07