Individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymas

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – individualios pagalbos kompensacijos poreikis) ir lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – automobilio kompensacijos poreikis) (toliau kartu – kompensacijos poreikiai) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio įsigijimo ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų poreikių nustatymo tvarkos aprašu, neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar dalyvumo lygį.

Teisę į kompensacijos poreikių nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios, susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas;
 • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenims gali būti nustatyti šie kompensacijos poreikiai:

pirmo, antro, trečio arba ketvirto lygio individualios pagalbos kompensacijos poreikis (nepriklausomai nuo amžiaus) ir (arba);

automobilio kompensacijos poreikis (pilnamečiams asmenims).

Kaip nustatomas kompensacijos poreikis?

Individualios pagalbos kompensacijos poreikis

Individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant asmens bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir individualios pagalbos poreikį.

Kai asmens būklė dėl įgimtų ar įgytų negrįžtamų organizmo funkcijų sutrikimų yra ypač sunki ir dėl to jis negali savimi pasirūpinti, nustatomas pirmo lygio individualios pagalbos kompensacijos poreikis nevertinant bazinio funkcionavimo lygmens ir individualios pagalbos poreikio, jeigu asmens sveikatos būklė atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą Specialių individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąraše.

Vaikams iki 4 metų individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas, remiantis bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais, nevertinant individualios pagalbos poreikio.

Automobilio kompensacijos poreikis

Automobilio kompensacijos poreikis nustatomas asmenims, kurių judėjimo funkcijų sutrikimai yra ilgalaikiai ir (ar) negrįžtami pagal Lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąraše nurodytus kriterijus.

Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas remiantis Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) pateiktais elektroniniais dokumentais E025 ar E003 ir E027 arba sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į Agentūrą ir kitais kartu su jais pateiktais medicininiais dokumentais.

Nustatant individualios pagalbos poreikį, užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas pagal vertinamo asmens amžių (4-6 metų, 7-13 metų, 14-17 metų vaikams ir suaugusiems asmenims), kuriame įvertinamas asmens individualios pagalbos poreikis įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaka asmens savarankiškumui ir nustatomas individualios pagalbos poreikio mastas balais (išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims). Jeigu kompensacijos poreikis vertinamas kartu su dalyvumo ar neįgalumo lygiu, naudojamas dalyvumo ar neįgalumo lygio nustatymo metu užpildytas klausimynas.

Asmenų nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmenų klausimyną pokalbio su juo ar atstovu metu pildo Agentūros darbuotojas, pensinio amžiaus asmenų – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas. Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas.

Kompensacijos poreikis nustatomasasmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, kompensacijos poreikio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija  ir asmuo ar atstovas nepateikia prašymo pildyti klausimyną.

Jei asmuo, kurio kompensacijos poreikis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Agentūrą ar atsisako dalyvauti vertinant kompensacijos poreikį arba prašo kompensacijos poreikio vertinimo procedūrą nutraukti, jo kompensacijos poreikis nevertinamas.

Klausimynas pildomas:

Agentūroje ar asmens gyvenamojoje vietoje:

Pirmą kartą kreipiantis dėl kompensacijos poreikio nustatymo, klausimynas pildomas asmeniui išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, atvykus į Agentūrą ar jo namuose, ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena, kai asmuo dėl sunkaus organizmo funkcijų sutrikimo negali pats atvykti į Agentūrą. Senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui klausimyną pildo gyvenamosios vietos savivaldybės seniūnijos darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas.

Elektroninių ryšių priemonėmis:

kai kompensacijos poreikis vertinamas ne pirmą kartą (išskyrus atvejus, kai asmuo ar atstovas pageidauja pildyti klausimyną atvykę į Agentūrą arba kai Agentūrai kyla abejonių dėl asmens ar atstovo pateiktos informacijos teisingumo).

kai kompensacijos poreikis vertinamas pirmą kartą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu;

kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje kompensacijos poreikio vertinimo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija ir asmuo ar atstovas pateikia prašymą pildyti klausimyną elektroninių ryšių priemonėmis.

Klausimynas nepildomas:

kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, kompensacijos poreikio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija, išskyrus atvejus, kai asmuo ar atstovas pateikia prašymą kad klausimynas būtų pildomas, tokiu atveju klausimynas pildomas asmens ar atstovo prašyme nurodytu būdu (atvykus į Agentūrą arba elektroninių ryšių priemonėmis);

kai  asmens sveikatos būklė atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą Specialių individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąraše.

Individualios pagalbos kompensacijos poreikio nustatymo terminai

Individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai prognozuojamas asmens organizmo funkcijų sutrikimo ir (ar) savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • 12 mėnesių, kai prognozuojamas asmens organizmo funkcijų sutrikimo ir (ar) savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 24 mėnesiams, kai prognozuojamas asmens organizmo funkcijų ir (ar) savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • iki pilnametystės sukakties dienos, kai individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmeniui iki pilnametystės ir neprognozuojamas asmens organizmo funkcijų sutrikimo ir (ar) savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas iki pilnametystės;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens organizmo funkcijų sutrikimo ir (ar) savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Automobilio kompensacijos poreikio nustatymo terminai

Automobilio kompensacijos poreikis nustatomas tokiais terminais:

 • 6 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens judėjimo funkcijų sutrikimo pasikeitimas ir (ar) asmens judėjimo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Kompensacijos poreikiai vertinami ne pirmą kartą:

 • baigiantis ar pasibaigus nustatytam kompensacijos poreikio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;

Kompensacijos poreikiai vertinami pakartotinai:

 • asmeniui, jo atstovui nesutinkant su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu, kai priimamas sprendimas atlikti pakartotinį kompensacijos poreikio vertinimą;
 • pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus Agentūros teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą;
 • vykdant teismo sprendimą.

Kompensacijos poreikio termino pradžia

Asmeniui nustatyto kompensacijos poreikio termino pradžia yra asmens (jo atstovo) prašymo nustatyti kompensacijos poreikį Agentūroje gavimo diena, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl individualios pagalbos kompensacijos poreikio kreipiasi nepasibaigus anksčiau nustatyto individualios pagalbos kompensacijos poreikio terminui ir asmeniui nustatomas didesnis, nei buvo, asmens individualios pagalbos kompensacijos poreikis, tada individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas nuo Agentūros naujo sprendimo dėl asmens individualios pagalbos kompensacijos poreikio nustatymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo kitos dienos nuo prieš tai galiojusio sprendimo termino paskutinės dienos.

Kai atliekamas pakartotinis individualios pagalbos kompensacijos poreikio vertinimas, individualios pagalbos kompensacijos poreikio termino pradžia yra sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejį, kai, atlikus pakartotinį kompensacijos poreikio vertinimą, nustatomas mažesnio lygio individualios pagalbos kompensacijos poreikis, tada individualios pagalbos kompensacijos poreikio termino pradžia yra Agentūros teritorinio skyriaus sprendime nurodyta individualios pagalbos kompensacijos poreikio termino pradžia.

Jei asmuo dėl pateisinamų priežasčių, tokių kaip: šeimos nario ar artimojo giminaičio mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie kompensacijos poreikio vertinimą iš Agentūros negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka pripažintos pateisinamomis, praleidžia kompensacijos poreikio vertinimo laiką ir pateikia prašymą, kompensacijos poreikio termino pradžia gali būti nustatyta atgaline data, jeigu Agentūrai pateikiami visi dokumentai (duomenys), būtini kompensacijos poreikio termino pradžiai nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už dvylika mėnesių, skaičiuojant nuo dokumentų (duomenų) gavimo Agentūroje dienos.

Jei klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 nepateikti ESPBI – gydančio gydytojo parengtas siuntimas į Agentūrą kompensacijos poreikiams nustatyti ir kiti reikiami medicininiai dokumentai. Gydytojas šiuos dokumentus gali pateikti ir elektroninių ryšių priemonėmis;

prašymas nustatyti kompensacijos poreikius;

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl dalyvumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

rašytinis asmens ar asmens atstovo sutikimas, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (arba šis pasirinkimas pažymimas varnele pildant Agentūros nustatytą prašymo formą), arba nuotrauka, pateikta skaitmeninėje laikmenoje (asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat savo vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento teikti nereikia, jeigu prašymą ir dokumentus teikia vienas iš asmens tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų ar sutuoktinis.

Duomenys ESPBI ir popieriniai ar elektroninėmis ryšio priemonėmis Agentūrai perduoti dokumentai negaliai nustatyti galioja 60 kalendorinių dienų nuo jų išdavimo arba įkėlimo į ESPBI dienos.

Pastaba: Jei asmenį gydantis gydytojas nustato, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio jo kompensacijos poreikio vertinimo nepasikeitė, jis ESPBI IS nurodo tikslią diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio kompensacijos poreikio vertinimo nepasikeitė. Tokiu atveju asmeniui papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti Agentūrai nereikia, į ESPBI IS pateikiami klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 arba asmeniui išduodamas siuntimas į Agentūrą kompensacijos poreikiams nustatyti.

Prašymą ir kitus išvardintus dokumentus asmuo ar jo atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba siuntimą į Agentūrą gydytojas pateikė elektroniniu būdu.

Kompensacijos poreikio nevertinimas

Kai asmuo, kurio kompensacijos poreikis vertinamas, kviečiamas į Agentūrą neatvyksta be pateisinamų priežasčių ar atsisako dalyvauti kompensacijos poreikio vertinime, Agentūra asmens kompensacijos poreikio nevertina. Sprendimas nevertinti asmens kompensacijos poreikių priimamas ir tuo atveju, jeigu asmuo miršta.

Apie priimtą sprendimą nevertinti kompensacijos poreikio asmuo ar atstovas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pateikiant šio sprendimo kopiją.

Apskundimo tvarka

Jei asmuo ar atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas Agentūros direktoriui. Jei su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, ji sprendimą gali apskųsti per 60 darbo dienų nuo jos informavimo dienos.

Nesutikus su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu, Agentūros direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą atlikti pakartotinį kompensacijos poreikio vertinimą.

Jeigu asmuo ar atstovas ar pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio kompensacijos poreikio vertinimo, šis sprendimas per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl asmens kompensacijos poreikio (dokumento nuorašo (kopijos)) gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, o Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Jei asmuo, apskundęs Agentūros sprendimą dėl kompensacijos poreikio nustatymo, iš naujo kreipiasi dėl kompensacijos poreikio nustatymo, jo pateiktas skundas nenagrinėjamas ir apie tai asmeniui pranešama raštu, nurodant skundo nenagrinėjimo priežastį (-is).

Tuo atveju, kai, nagrinėjant išmoką mokančios institucijos skundą, Agentūra pakviečia asmenį dalyvauti atliekant pakartotinį kompensacijos poreikio vertinimą, apie tai informuojama išmoką mokanti institucija, nurodant pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į Agentūrą, pakartotinis kompensacijos poreikio vertinimas atliekamas jam nedalyvaujant.

Atnaujinimo data: 2024-04-23