Dalyvumo lygio nustatymas

DALYVUMO LYGIO NUSTATYMO SCHEMA

Dalyvumo lygis, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu patvirtintu Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), nustatomas asmenims iki pilnametystės, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir pilnamečiams asmenims.  Dalyvumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant bazinį dalyvumą ir individualios pagalbos poreikį.

Teisę į dalyvumo lygio nustatymą turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios, susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktai;
 • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas;
 • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

Dalyvumo lygio nustatomas:

 • asmeniui dalyvaujant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai  asmuo dėl sunkaus organizmo funkcijų sutrikimo negali pats atvykti į Agentūrą
 • asmeniui nedalyvaujant, kai jo dalyvumo lygis vertinamas ne pirmą kartą, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių dėl asmens ar atstovo pateiktos informacijos teisingumo, išskyrus atvejus, kai asmuo ar atstovas pageidauja atvykti į Agentūrą ir dalyvauti pildant Klausimyną;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, dalyvumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija ir asmuo ar atstovas pateikia prašymą pildyti Klausimyną elektroninių ryšių priemonėmis;
 • asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiuo atveju Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais supažindinama susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.

Tuo atveju, kai asmuo, kurio dalyvumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Agentūrą ar atsisako dalyvauti dalyvumo lygio vertinimo procedūroje ar prašo  dalyvumo lygio vertinimo procedūrą nutraukti,  jo dalyvumo lygis nevertinamas. Apie priimtą sprendimą nevertinti dalyvumo lygio asmuo informuojamas raštu.

Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos nario ar artimojo giminaičio mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie dalyvumo lygio vertinimą iš Agentūros negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka pripažintos pateisinamomis.

Vertinant asmens dalyvumą pirmą kartą, Agentūros teritoriniame skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Kai asmuo dėl sunkios sveikatos būklės pats negali atvykti į Agentūrą, individualios pagalbos poreikio klausimynas pildomas asmens namuose ar gydymo įstaigoje.

Dalyvumo lygis įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.

Agentūros teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs dalyvumo lygį, išduoda:

 • asmens su negalia pažymėjimą,
 • sprendimą dėl dalyvumo lygio,
 • sprendimą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (tik asmeniui prašant).

Dalyvumo lygio priežastys:

ligos arba būklės;

ligos arba būklės, atsiradusios iki 24 metų;

nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe;

profesinė liga;

liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar mokymų metu;

liga (suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių;

liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio;

liga (suluošinimas), įgyta dalyvaujant pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu;

liga (suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;

liga (suluošinimas), įgyta Antrojo pasaulinio karo metais tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;

liga (suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose;

liga (suluošinimas), įgyta dirbant priverstinius darbus;

liga (suluošinimas) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu;

ligos arba būklės, atsiradusios nuo vaikystės (tik asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d., buvo nustatyta invalidumo priežastis „nuo vaikystės“.).

Agentūros teritoriniai skyriai per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo ir kitų  dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • asmens dalyvumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino, netekto dalyvumo procentų;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
 • darbo pobūdžio ir sąlygų (asmens prašymu).

Dalyvumo lygis gali būti nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 6 mėnesius;
 • 12 mėnesių, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 12 mėnesių;
 • 24 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens dalyvumo lygio pasikeitimui, ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Dalyvumo lygio vertinimas atliekamas:

 • pirmą kartą;
 • baigiantis ar pasibaigus nustatytam dalyvumo lygio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei,
 • pasikeitus dalyvumo lygio priežastims.

Pakartotinis dalyvumo lygio vertinimas atliekamas:

 • asmeniui ir (ar) pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su Agentūros priimtu sprendimu, kai priimamas sprendimas atlikti pakartotinį dalyvumo lygio vertinimą,
 • vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą,
 • vykdant teismo sprendimą,
 • atlikus Agentūros teritorinio skyriaus priimto sprendimo kontrolę ir paaiškėjus, kad Agentūros teritorinio skyriaus sprendimas priimtas nepagrįstai.

Kreipdamasis dėl dalyvumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymąnustatyti dalyvumo lygį (prašymą galima užpildyti atvykus į Agentūrą arba internete ir išsispausdinti);
 • asmens, kuriam prašoma nustatyti dalyvumo lygį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl dalyvumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • jei elektroniniai dokumentai E027 ir E025 ar E003 nepateikti ESPBI IS  – gydančio gydytojo parengtą siuntimą į Agentūrą ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus. Siuntimas į Agentūrą galioja 60 darbo dienų;
 • rašytinį asmens ar atstovo sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro

 arba

 • asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje, kuri turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei jo medicininiai duomenys pateikti ESPBI IS arba gydantis gydytojas siuntimą užpildė ir Agentūrai pateikė elektroniniu būdu.

Asmenys gali iš anksto užsiregistruoti vizitui į Agentūrą, adresu www.anta.lt, spausdami išankstinės registracijos nuorodą arba per el. valdžios vartus, adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin
 

Specialūs dalyvumo lygio nustatymo atvejai

Asmeniui, kuriam sunkus neįgalumo lygis buvo nustatytas dėl diagnozių,žymimų kodais F72 ir F73 (sunkus arba gilus protinis atsilikimas), sukakus pilnametystę, sunkus neįgalumo lygis Agentūros sprendimu, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 priede nurodytais kriterijais, per 20 darbo dienų nuo pilnametystės sukakties dienos prilyginamas 0 procentų dalyvumo lygiui. Tokiu atveju Agentūrai teikti prašymo ir gydytojo parengto siuntimo dalyvumo lygiui nustatyti nereikia.

 Asmeniui (jo atstovui) taip pat paliekama galimybė sukakus 18 metų į Agentūrą dėl dalyvumo lygio nustatymo kreiptis ir įprasta tvarka, t. y. su gydančio gydytojo parengtu siuntimu.

Asmeniui, kurio sveikatos būklė dėl įgimtų ar įgytų negrįžtamų organizmo funkcijų sutrikimų yra ypač sunki ir dėl to jis negali pasirūpinti savimi, dalyvumo lygis nustatomas nevertinant bazinio dalyvumo ir individualios pagalbos poreikio, jeigu asmens sveikatos būklė atitinka Tvarkos aprašo 4 priede nurodytus kriterijus.

Tokiu atveju asmens atstovas su prašymu turi kreiptis į sprendimą dėl dalyvumo lygio priėmusį Agentūros teritorinį skyrių dėl asmens su negalia pažymėjimo ir asmens su negalia automobilio statymo korteles išdavimo. Kartu su prašymu būtina pateikti rašytinį sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime ir asmens su negalia automobilio statymo kortelėje panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

 arba

pateikti asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje, kuri turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Jei asmuo ar atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu, jį per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali apskųsti Agentūros direktoriui.

Skundo dėl Agentūros teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

Jei su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, jis Agentūros direktoriui gali būti apskųstas per 60 darbo dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo apie sprendimą dienos.

Kai Agentūros teritorinio skyriaus sprendimą skundžia pensiją ar išmoką mokanti institucija, Agentūra pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo dalyvumo lygį ir informuoja pensiją ar išmoką mokančią instituciją apie asmens pakartotinį dalyvumo lygio vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į Agentūrą, pakartotinis dalyvumo lygio vertinimas atliekamas ir sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

Agentūra, gavusi visus pakartotiniam dalyvumo lygio vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 20 darbo dienų. Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Jeigu asmuo arba pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio dalyvumo lygio nustatymo, šį sprendimą per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos gali skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Šios komisijos sprendimą asmuo arba jo įgalioti asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-02