Neįgalumo lygio nustatymas

Neįgalumo lygis, vadovaujantis sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo ministrų įsakymu patvirtintu Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir individualios pagalbos poreikį.

Neįgalumo lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Agentūra) teritoriniai skyriai.

Neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą, asmeniui ir asmens atstovui atvykus į Agentūros teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi asmenį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmuo dėl sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų negali pats atvykti į Agentūrą, dalyvaujant atstovui;

kai neįgalumo lygis vertinamas ne pirmą kartą ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo, individualios pagalbos poreikio klausimynas (toliau –

Klausimynas) pildomas elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai asmens atstovas pageidauja atvykti į Agentūrą ir dalyvauti pildant Klausimyną;

asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu. Klausimynas pildomas ir su jo rezultatais vaiko tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai supažindinami telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.

Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi teisę:

kreiptis į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo jų vaikams, globotiniams ir rūpintiniams;

būti supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, kriterijais, individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymo tvarka ir jo rezultatais, asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei Agentūros priimtu sprendimu;

į informacijos apie asmenį bei dokumentų konfidencialumą;

per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos, kai asmens atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu; kreiptis raštu su prašymu į Agentūros direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo;

nesutikdamas su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio asmens neįgalumo lygio nustatymo, šį sprendimą per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos gali skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai.

Neįgalumo lygio vertinimo metu vaikų nuo 4 iki 18 metų amžiaus tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai dalyvauja pildant Klausimyną (4-6 metų; 7-13 metų; 14-17 metų). Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai supažindinami su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant neįgalumo lygį ir klausimyno rezultatais.

Vaikų iki 4 metų klausimynai nepildomi.

Agentūros teritoriniai skyriai sprendimą dėl neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko ir termino priima per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Neįgalumo lygiai yra tokie:

sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visiškai neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis;.

vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio iš dalies neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, sumažėjusios galimybės ugdytis;.

lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio nežymiai sumažėjęs asmens savarankiškumas ir galimybės ugdytis.

Neįgalumo lygis nustatomas tokiais terminais:

6 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 6 mėnesius;

12 mėnesių, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 12 mėnesių;

24 mėnesiams, kai prognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui per artimiausius 24 mėnesius;

iki pilnametystės, kai neprognozuojami aplinkos veiksnių įtakos ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimų pasikeitimai, galintys daryti įtaką asmens neįgalumo lygio pasikeitimui, ir (ar) asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

pirmą kartą;

pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;

pasikeitus asmens sveikatos būklei.

Pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

asmens atstovui nesutikus su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu, kai Agentūros direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą atlikti pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą;

VSDFV ar jos teritoriniam skyriui ar kitai išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;

vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą;

vykdant teismo sprendimą;

jeigu Agentūros direktoriaus įgaliotam valstybės tarnautojui atlikus Agentūros teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolę, paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai.

Neįgalumo lygio termino pradžia

Neįgalumo lygio termino pradžia yra laikoma prašymo nustatyti neįgalumo lygį Agentūroje gavimo diena, išskyrus atvejį, kai asmens atstovas kreipiasi nepasibaigus anksčiau nustatyto neįgalumo lygio terminui ir asmeniui nustatomas lengvesnis, nei buvo, asmens neįgalumo lygis. Tokiu atveju asmens neįgalumo lygio terminas nustatomas nuo Agentūros naujo sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo priėmimo dienos.

Jei asmens atstovas dėl pateisinamų priežasčių praleidžia neįgalumo lygio vertinimo laiką ir prašo, asmens neįgalumo lygio termino pradžia gali būti nustatyta atgaline data, jeigu Agentūrai pateikiami visi dokumentai (duomenys), reikalingi asmens neįgalumo lygio termino pradžiai nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo Agentūroje dienos.

Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos nario ar artimojo giminaičio mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie neįgalumo lygio vertinimą iš Agentūros negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos objektyvios nuo asmens ir (ar) asmens atstovo nepriklausančios neatvykimo priežastys, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka pripažintos pateisinamomis.

Jeigu Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmens neįgalumo lygio galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmens atstovas nesikreipė į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo, nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas tęsiamas iki Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus, bet ne ilgiau kaip iki asmens pilnametystės.

Kai atliekamas pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas, neįgalumo lygio termino pradžia yra Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejį, kai, atlikus pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą, nustatomas sunkesnis neįgalumo lygis. Tokiu atveju neįgalumo lygio termino pradžia yra Agentūros teritorinio skyriaus sprendime nurodyta neįgalumo lygio termino pradžia.

Prašymas nustatyti negalią (turi būti pateikiamas per 60 darbo dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų arba Siuntimo į Agentūrą pateikimo Agentūrai dienos);

ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ ir formos E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“) arba parengtas siuntimas į Agentūrą;

asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimas, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.), asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu;

rašytinis asmens ar asmens atstovo sutikimas, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro,

arba

nuotrauka, pateikta skaitmeninėje laikmenoje. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

Jei per 60 darbo dienų laikotarpį asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai prašymo nustatyti asmeniui neįgalumo lygį Agentūrai nepateikia, ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (E027 ir E025 ar E003) ar siuntimas į Agentūrą neįgalumo lygiui nustatyti, asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams prašant, rengiami iš naujo.

Jei dokumentai Agentūrai siunčiami paštu ar per kurjerį, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos šiuos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro (ar asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus), konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno).

 

Skundo dėl Agentūros teritorinio skyriaus priimto sprendimo forma

Jei asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos gali būti apskųstas Agentūros direktoriui.

Jei su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, jis Agentūros direktoriui gali būti apskųstas per 60 darbo dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo apie sprendimą dienos.

Agentūra, gavusi visus pakartotiniam neįgalumo vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 20 darbo dienų nuo visų vertinimui atlikti reikalingų dokumentų gavimo Agentūroje dienos. Apie sprendimą asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) informuojami raštu per 3 darbo dienas, pateikiant jo kopiją.

Jeigu asmens tėvai (įtėviai), globėjas, rūpintojas, pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo sprendimu (išnagrinėjus skundą), jis per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Šios komisijos sprendimą asmuo ar jo įgalioti asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

Kai pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas atliekamas vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą, sprendimas dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo priimamas per Lietuvos administracinių ginčų komisijos nustatytą terminą.

Jeigu, pakartotinai įvertinus neįgalumo lygį, pakeičiamas anksčiau priimtas sprendimas dėl neįgalumo lygio, anksčiau priimtas sprendimas dėl neįgalumo lygio laikomas negaliojančiu.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-16