Būsto pritaikymas asmenims su negalia

BŪSTO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA

Nuo 2024 metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-862 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija)

Būsto pritaikymo, asmenims su negalia, tvarkos aprašo paaiškinimas lengvai suprantama kalba

Būsto pritaikymas asmeniui su negalia – būsto ir (ar) jo aplinkos pertvarkymas, kai patalpos arba jų dalys keičiamos sumontuojant (panaudojant) specialią įrangą ir (ar) atliekant remontą pagal individualiuosius asmens su negalia poreikius.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis), jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje, arba negauna paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir:

3.1. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų, arba

3.2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba

3.3. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios (F kodas), arba

3.4. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.

 

Savivaldybės administracija priima asmenų ar asmens atstovų prašymus ir konsultuoja asmenis ar atstovus dėl būsto pritaikymo darbų organizavimo būdų, tvarkos ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

Asmuo ar atstovas pateikia prašymą savivaldybės administracijai pagal asmens nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašyme nurodoma asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją turi pateikti Komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą.

Būsto (aplinkos) pritaikymas apima asmens su negalia gyvenamo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. Savivaldybių būsto pritaikymo komisija įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir biologinių valymo įrenginių įrengimas ir pan.). Komisijai įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, galimi šie būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:

1. savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

2. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija;

3. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

4. skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, jei asmuo ar atstovas parduoda asmens poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens poreikiams pritaikytą būstą, kurio dalis erdvių yra pritaikytos asmeniui su negalia, o nepritaikytas erdves galima pritaikyti, kad būstas ir jo aplinka būtų tinkami naudotis asmeniui su negalia pagal jo poreikius, Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2023 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovai. Atnaujintas atstovų sąrašas:

Neįgaliųjų asociacijų atstovai, deleguojami į savivaldybėse veikiančias būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijas

Medžiaga rengiama

Programos sąmata (Forma B-1)

Sutarties 2 priedas (teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos)

Sutarties 3 priedas (teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos)

Sutarties 4 priedas (teikiama iki kitų metų sausio 15 dienos)

Forma nr.2

Atnaujinimo data: 2024-02-22